Vår vision

Visionen är att ED skall vara ett ledande och fristående byggföretag som skall skapa övervärden för våra kunder.

Verksamheten

ED bygger drömmar för framtiden med att skapa övervärden för våra kunder och vara en del av ett hållbart samhälle.

På företaget är vi i dagsläget ca. 200 anställda, fördelade på administration, projektledare, platschefer, arbetsledare och snickare. En av våra styrkor är att ta in och skola upp nya medarbetare, såväl yrkesmässigt som inom bolagets värdegrund och ledningssystem. Våra fyra värdeord är Lagarbete, Ansvarstagande, Kvalitet och Engagemang.

Kvalitets,- Miljö- och Arbetsmiljöarbete

ED Bygg Sverige AB är ett ISO Certifierat företag sedan 2008 (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 & OHSAS 18001).

ED Byggs ambitioner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö innebär att:

 • Kunderna skall se ett väl utfört arbete i alla led som en självklarhet. Detta innebär att vi skall uppfylla definierade behov, krav, förväntningar och hålla en hög servicenivå.
 • Vi ställer samma kvalitetskrav på våra leverantörer och underentreprenörer som vi ställer på oss själva. Vi samarbetar med leverantörer, projektörer och underentreprenörer som har en uttalad miljöambition.
 • Uppdragsgivare skall uppleva oss som seriösa, engagerade, kunniga och kompetenta i de uppdrag vi åtar oss.
 • Kvalitetsledningssystemet skall ständigt förbättras samt vara enkelt, tydligt och anpassat för praktisk användning för att därigenom ständigt kunna förbättra företaget.
 • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss samt kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet.
 • Följa upp, utveckla och ständigt förbättra vårt miljöarbete och miljöledningssystem.
 • Sträva efter att förebygga föroreningar och främja en god bebyggd miljö genom att ständigt begränsa miljöbelastningen på mark, luft och vatten
 • Sträva efter att på projekten arbeta mot databas motsvarande Sunda Hus vid val och dokumentation av byggnadsmaterial.
 • Arbetsmiljöverksamheten skall ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet.
 • Att förebygga skador och ohälsa samt ständigt förbättra hanteringen av arbetsmiljöfrågor.
 • Att ständigt öka engagemanget och kompetensen för att därigenom höja medvetenheten i arbetsmiljöfrågor.